flame-新宝5手机app

flame-s-vis-nir-es 微型光纤光谱仪

flame-t微型光纤光谱仪--预配置可见光近红外范围增敏型

● flame继承了usb系列小巧兼顾的外壳,并大幅改进了内部设计,继承了自动化的生产工艺。

 

● 在usb系列的基础上,flame提升了热稳定性和台间一致性。

 

● 并且在多方面改善了用户使用体验,继续领先于同级产品。

 


flame

flame

flame fluorescence

flame fluorescence

flame absorbance

flame absorbance

flame reflectance

flame reflectance