ar-新宝5手机app

ar-1氩灯波长校准光源

ar-1 氩灯波长校准光源
             ●

ar-1校准光源是一项专为近红外光谱仪(如nirquest系列)而设计的主要波长校准光源。

             ●

ar-1能产生696-1704纳米范围的低压氩透射谱线,适合执行快速而可靠的光谱仪波长校准。

             ●

灯具外壳上印有易于识别的透射谱线。

             ●

ar-1可用于确认任一光谱仪的波长准确度,必要时还可用于对海洋光学的光谱仪进行重新校准。

             ●

ar-1采用12 vdc电源(包含在产品内)或9 v电池(产品不含)进行工作。 可以使用任何sma光纤同ar-1进行连接。