hl-新宝5手机app

hl-3p-int-cal卤钨灯辐射校准光源

hl-3p-int-cal 卤钨灯辐射校准光源
             ●

hl-3p-int-cal模型提供了一个最小端口直径为6毫米(int型)的积分球体的直接连接和校准。

             ●

在光源上有一个扩散器,用于积分球。只需将光源置于积分球的入口孔径处即可。


标题 下载
波长定标
辐射定标
宽光谱光源
连续激光
脉冲激光