kr-新宝5手机app

kr-1氪灯波长校准光源

kr-1 氪灯波长校准光源
             ●

紧凑型低成本kr-1氪校准光源属于一项适用于可见光和近红外区域光谱的波长校准光源。

             ●

kr-1能产生432 - 1785纳米范围的透射谱线,适合进行快速而可靠的光谱仪波长校准。

             ●

kr-1外壳上印有易于识别的透射谱线。

             ●

kr-1可用于确认任一光谱仪的波长准确度,必要时还可用于对海洋光学的光谱仪进行重新校准。

             ●

kr-1采用12 vdc电源(包含在产品内)或9 v电池(产品不含)进行工作。 可以使用任何sma光纤同kr-1进行连接。


波长定标

辐射定标

宽光谱光源

连续激光

脉冲激光