ne-新宝5手机app

ne-1氖灯波长校准光源

ne-1 氖灯波长校准光源
             ●

紧凑型低成本ne-1校准光源适用于可见光和近红外区域光谱的波长校准。

             ●

ne-1能产生540 - 754纳米范围的透射谱线,适合执行快速而可靠的光谱仪波长校准。

             ●

ne-1外壳上印有易于识别的透射谱线。

             ●

ne-1可用于确认任一光谱仪的波长准确度,必要时还可用于对海洋光学的光谱仪进行重新校准。

             ●

ne-1采用12 vdc电源(包含在产品内)或9 v电池(产品不含)进行工作。 可以使用任何sma光纤同ne-1进行连接。


标题 下载
波长定标
辐射定标
宽光谱光源
连续激光
脉冲激光