usb-新宝5手机app

usb-iss-vis

usb-iss-vis 带比色皿支架的氘卤钨灯光源
             ●

usb-iss系列耦合了比色皿支架和光源配件,用于安装1厘米光程比色皿,非常适合基于海洋光学部件组建独立的分光光谱仪。

             ●

usb-iss-vis覆盖可见-短波近红外光波(390-900纳米)。

             ●

集成采样系统——样品池-光源直接连接到usb2000 /usb4000光谱仪。

             ●

紫外-可见光和可见-近红外可选——波长范围200-1100纳米或390-900纳米。

             ●

方便——使用标准的1厘米方形比色皿测量吸光度。


波长定标

辐射定标

宽光谱光源

连续激光

脉冲激光